Monthly Archives: مارس 2015

انتخاب بهترین قفس برای پرنده های خانگی

انتخاب بهترین قفس برای پرنده های خانگی از پرنده های مختلفی به عنوان حیوان خانگی مراقبت می شود و هرکدام زمانی که بحث اندازه و نوع قفس پیش کشیده می شود، نیازهای خاص خود را دارند ولی یک سری فاکتورهای