Category Archives: اطلاعات جامع در مورد قناری(canary)

اطلاعات جامع در مورد قناری(canary)

قناری اهلی

اطلاعات جامع در مورد قناری canary منشاء پیدایش قناری اهلی امروزی ، به بیش از ۵ قرن پیش و به قناری های وحشی بومی جزایر قناری واقع در اقیانوس اطلس بر می گردد.