Category Archives: تیهو(‌See-see Partridge)

تیهو(‌See-see Partridge)

تیهو نر

معرفی پرنده تیهو تیهو پرنده ای از راسته ماکیان و از خویشاوندان کبک است. این پرنده بومی کشور ایران می باشد و بنا به نظر کارشناسان محیط زیست از جمعیت نسبتاً مطلوبی در مناطق جغرافیایی محل زیست خود برخوردار است.