Category Archives: دراج(Black Partridge)

دراج(Black Partridge)

Black Partridge

دراج  Black Partridge دراج پرنده ای از راسته ماکیان و از تیره قرقاوول سانان است این پرنده بومی کشور ایران نیز می باشد.  دراج ها در ۶ گونه در طبیعت موجود می باشند و زیستگاه اصلی آنها کشورهای ایران، ترکیه